(3) TIBETAN NATIONAL UPRISING DAY 2015 - ASTERIO TECSON